کمک کردن به همنوع شیرین ترین و ماندگارترین اعمالی است که نتایج آنها را در آینده خواهیم دید . این بار این شیرینی را می توانید با طمعی شیرینتر از یک بطری نوشیدنی بچشید .

Sungjoon Kim  و Jiwon Park دست به طراحی بطری ای زده اند که نصفی از آن مال شماست و نصفی دیگر برای کمک به همنوع شما !

تعجب نکنید !

بطری ای که در تصویر مشاهده میکنید به صورت نصف و برش از وسط طراحی شده است و شما با پرداخت مبلغ کامل یک بطری نوشیدنی میتوانید از نوشیدن نیمی از نوشیدنی خود لذت ببرید و نیمی از مبلغ شما صرف کمک به نیازمندان خواهد شد .