این مجموعه چای کیسه ای که خود را به شکل تی شرتی در چوب لباسی در آورده است نسبت به چای کیسه ای هایی که ما مصرف می کنیم یکی از متفاوت ترین و جالب ترین نوع ، از لحاظ شکل ظاهری است.

دسته این چای های کیسه ای به دلیل حلقه مانند بودن استفاده از آن را در یک فنجان برای ما آسان می کند.

طراح : Soon Mo Kang