این سطل آشغالی که مشاهده می کنید به زیبایی طراحی شده و برای مناطق شنی و مخصوصا سواحل دریا ساخته شده است. پایه مخروطی که در زیر این سطل قرار دارد باعث می شود هنگام فرو کردن در شن تعادل خود را حفظ کند و نیفتد. 

طراح : Ji-in Byun, Cho Jung Seok و Oh Seul Ki