خلاقیت در همه زمینه ها حد و مرز ندارد و اینبار بافتنی هایی به شکل مواد غذایی .

خالق هنری این اثر توسط هنرمند با استعداد اد بینگ لی