در این پست تونیو در نظر داریم یک کار عملی با شما انجام دهیم که می تواند برای شما جالب و متفاوت باشد.

این کار عملی خطای چشمی است که به صورت ویدئو  بوده و شما باید تا تمام شدن ویدئو به نفطه ای که در وسط تصویر قرار دارد کاملا خیره شده و از پلک زدن خود داری کنید .

بعد از این مرحله و اتمام ویدئو به اشیاء اطراف خود نگاه کنید و یا اگر شخصی در کنار شما باشد به صورت او خیره شوید  ... ببینید برای چند لحظه چه حالتی به چشم های شما دست می دهد؟