مشاهده می کنید که ابتکار حتما نباید هزینه بر باشد و تنها با صفحه مدارهای الکترونیکی قدیمی نیز می توان دست به خلاقیت های چشم گیری زد.

نکته : اگر شما هم در منزل وسایل الکترونیکی اوراقی دارید زود دست بکار شوید و کار خلاقانه جدیدی نیز شما به وجود آورید.

 

مطالب مرتبط : طرح های خلاقانه روی اجسام فلزی اوراقی